آگهی در باره‌ی تصدیق ترجمه اسناد رسمی!

مسؤولیت تصدیق ترجمه اسناد رسمی (نکاح خط، تذکره، طلاق خط، مجرد خط، اسناد تحصیلی، قباله و ... ) به دوش وزارت عدلیه است. پس از این، شهروندان می‌توانند به منظور تصدیق ترجمه این اسناد به اداره‌های تصدیق اسناد رسمی در آدرس‌های زیر مراجعه نمایند:

دفتر مرکزی: چهار راهی حاجی یعقوب، مرکز تجارتی کابل، منزل سوم

نمایندگی دوم: چمن حضوری، جوار کابل ننداری، غرفه چتر واحد (One Stop Shop)