اعلان داوطلبی (۸) قلم روغنیات وسایط نقلیه و جنراتور

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (8) قلم روغنیات وسایط نقلیه و جنراتور مربوطه خویش برای سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دیسک از تاریخ نشر اعلان الی به مدت (21) یوم تقویمی از مدیریت تهیه و تدارکات ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل واقع بادام باغ متصل بلاکهای تهیه مسکن بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به ساعت و تاریخ معینه مندرج شرطنامه واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان منزل چهارم آمریت تدارکات مرکز وزارت عدلیه به حضور داشت هیئت موظف باز گشایی آفرها ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد یا گرنتی بانکی مبلغ (50175) پنجاه هزار و یکصد و هفتاد و پنج هزار افغانی بوده و در جلسه آفرگشایی به ساعت معینه مندرج شرطنامه واقع منزل چهارم آمریت تدارکات وزارت عدلیه به حضور داشت هیئت موظف باز گشایی آفرها اخذ و تدویر میگردد.