نشستی به منظور نهایی سازی پلان عمل سفارشات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، برگزار گردید

13 عقرب 1397

اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه ج.ا.ا، نشستی را به‌منظور نهایی‌سازی پلان عمل سفارشات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، در تالار این وزارت، برگزار کرد.

در این نشست، سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه، احمد مسیح حامی سرپرست ریاست حمایت حقوق بشر این وزارت و نمایندگان ادارات ذیربط اشتراک نموده بودند.  

نخست، معین وزارت عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا اکنون به هفت کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر و دو پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل، الحاق نموده است. بناءً مکلف است تا این کنوانسیون‌ها را در عمل تطبیق نموده و از چگونگی تطبیق آن به نهاد‌های ناظر سازمان ملل گزارش ارایه نماید.

وی از نمایندگان ادارات خواست تا مسوده پلان عمل سفارشات را به دقت مرور نموده نظریات و پیشنهادات شان را جهت نهایی سازی این مسوده شریک سازند.

احمد مسیح حامی سرپرست اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه نیز پیرامون موضوع صحبت نموده و از نمایندگان ادارات خواست تا هر چه زودتر گزارش تطبیق سفارشات را با این اداره شریک سازند.

در ادامه محمد ایوب دولت زاده عضو مسلکی اداره حمایت حقوق بشر، پریزنتیشنی را در مورد مسوده پلان عمل سفارشات به اشتراک کنندگان ارایه نمود.

در پایان، اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهادات شانرا پیرامون مسوده پلان عمل سفارشات و چالش‌های موجود در زمینه‌ای تطبیق آن، مطرح نمودند.    

افغانستان پس از ارایه گزارش از تطبیق این کنوانسیون‌ها یک تعداد سفارشات را از جانب کمیته‌های ناظر سازمان ملل دریافت نمود که براساس آن اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه به همکاری ادارات ذیربط مسوده پلان عمل سفارشات را تهیه نمود و هدف از جلسه امروز هم شریک ساختن این پلان عمل به‌منظور نهایی ساختن آن با توجه به سفارشات تطبیق شده و سفارشات جدید می‌باشد.