اعلان داوطلبی گاز مایع و تیل دیزل

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در مراحل داوطلبی تدارک مقدار (26260) کیلو گاز مایع و مقدار (2002) لیتر تیل دیزل جهت تسخین دفاتر این وزارت در سال مالی 1397 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری در مقابل 500 افغانی بدست بیاورند. از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی ضربالاجل تسلیمی صورت می‌گیرد.

تضمین آفر مبلغ (85000) هشتاد و پنج هزار افغانی تضمین بانکی ضم آفرها باشد.