برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی، در لیسه عالی نسوان سردار محمد کابلی، برگزار گردید

 9- 10 میزان 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای استادان و شاگردان صنوف دوازدهم لیسه عالی نسوان سردار محمد کابلی، واقع ناحیه هفتم شهر کابل، برگزار کرد.

در این برنامه، قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون اساسی برای استادان و موضوعات چون: حقوق اساسی و وجایب اتباع، حقوق مظنون و متهم، جرایم و مجازات از دیدگاه کود جزا، قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق فامیل و موارد مهم  دیگر برای شاگردان تشریح و بیان گردید.

هدف از اجرای همچو برنامه‌ها در مکاتب، بلند بردن سطح آگاهی حقوقی شاگردان و آشنایی آنها به یک سری فرامین تقنینی و قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.