برنامه آگاهی دهی جندر، در مکاتب شهر کابل برگزار گردید

3-4 میزان 1397

آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به ادامه برنامه‌های قبلی خویش، اینک بار دیگر به همکاری مالی دفتر محترم پروژه حمایت از حاکمیت قانون (GIZ)، برنامه آگاهی دهی خویش را جهت ترویج برابری جندر، در لیسه عالی حبیبیه و لیسه عالی ذکور خوشحال خان شهر کابل، برگزار نمود.

در این برنامه 200 تن از متعلمین ذکور مکاتب یاد شده، شرکت نموده بودند و موضوعات چون: تعریف جندر، تعریف جنس، فرق بین جنس و جندر، تاریخچه جندر در جهان، جندر از دیدگاه اسلام و موارد مهم دیگر، مورد بحث و آگاهی دهی قرار گرفت.