برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی، در مورد افزایش استخدام زنان و چگونگی مساعدت حقوقی با آنان، برگزار گردید

1 میزان 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای محصلین پوهنځی‌های حقوق و شرعیات پوهنتون کابل، برگزار کرد.

در این برنامه، به تعداد100 تن از محصلین پوهنځی‌های یاد شده، اشتراک نموده بودند و موضوعات چون: مسئولیت‌های فراهم شده بعد از استخدام برای زنان، فورمه استخدام، طی مراحل استخدام کارکنان خدمات ملکی، پروسه شارت لیست، امتحان تحریری و تقریری و ارزیابی نهایی، امتیازات مساعد حقوقی، اهمیت مساعدت‌های حقوقی، وظایف و مکلفیت‌های مساعدت‌های حقوقی و موارد مهم  دیگر مورد بحث و آگاهی‌دهی قرار گرفت.

هدف از راه اندازی این برنامه، آشنایی محصلین به روند استخدام در ادارات دولتی و ارایه معلومات راجع به ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، می‌باشد.