وزارت عدلیه با نهادهای اجتماعی ای که فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهند، برخورد قانونی می‌کند.

شنبه، 31 سنبله 1397

بر بنیاد فقرۀ (2) مادۀ پنج قانون جمعیت‌ها، جمعیت‌هایی که جواز فعالیت از وزارت عدلیه به دست آورده اند، حق فعالیت سیاسی را ندارند. «جمعیت‌ها نمی‌توانند به فعالیت سیاسی مبادرت ورزند و یا مطالب سیاسی را در اساس‌نامه‌های مربوط پیش بینی نمایند».

بر بنیاد فقرۀ (3) مادۀ بیست وسوم مواد تعدیل شده قانون جمعیت‌ها که در 12 ثور 1396 در جریده رسمی نشر گردیده است، «هرگاه در جریان نظارت، مطابق حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده تشخیص گردد که فعالیت جمعیت مغایر احکام قوانین نافذه و اساس‌نامه مربوط بوده یا دفتر آن دارای مکان مشخص نمی‌باشد، ادارۀ انسجام، نام جمعیت را از دفتر ثبت، حذف و جوازنامه آن را لغو می‌نماید». بنابر این، آن دسته از نهادهای اجتماعی ای که به فعالیت سیاسی می‌پردازند، وزارت عدلیه ضمن لغو جواز فعالیت آن، با آن‌ها شدیداً برخورد قانونی می‌کند.

وزارت عدلیه از نهادهای کشفی تقاضا می‌کند تا هرگونه تخلف نهادهای اجتماعی را به این وزارت اطلاع دهند. این وزارت از شهروندان کشور نیز تقاضا می‌کند تا هر گونه تخلف نهادهای اجتماعی را از طریق ویب سایت وزارت عدلیه (بخش شکایات) و صفحه‌های اجتماعی وزارت عدلیه به این وزارت اطلاع دهند و یا به شماره‌ی 0765555605 تماس بگیرند.