برنامۀ آگاهی دهی حقوقی، در لیسه‌های عالی نسوان "سوریا و رابعه بلخی" برگزار گردید

 6- 7 سنبله 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای شاگردان صنوف دوازدهم لیسه‌های عالی نسوان "سوریا و رابعه بلخی" شهر کابل، برگزار کرد.

در این برنامه موضوعات چون: جرایم و مجازات از دیدگاه کود جزا، حقوق مظنون و متهم، منع خشونت علیه زنان، قانون اساسی و وجایب اتباع و موارد مهم  دیگر مورد بحث و آموزش قرار گرفت.

هدف از آموزش همچو برنامه‌ها بلند بردن سطح آگاهی حقوقی شاگردان و آشنایی آنها به یک سری قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.