نشست مشورتی؛ نقش ریاست‌های عدلیه درپیش نویس استراتیژی آینده وزارت عدلیه؛ در ولایت بلخ برگزار گردید.

سه شنبه 7 سنبله 1397

 ریاست پالیسی و پلان وزارت عدلیه با همکاری مالی و تخنیکی پروژه حاکمیت قانون نهاد همکاری‌های آلمان( GIZ) دومین نشت مشورتی خویش با اشتراک 35 تن از کارمندان ریاست‌های عدلیه ولایات بلخ، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، ریاست‌های امور زنان زون شمال، نمایندگان ارگانهای عدلی و قضایی و انجمن مستقل وکلای مدافع به‌منظور جمع آوری نظریات و پیشنهادات آن‌ها جهت استفاده در پیش نویس استراتیژی آینده‌ وزارت عدلیه در ولایت بلخ، برگزار گردید.

آقای شوونوال شاه‌ ولی عطایی رییس پلان وپالیسی وزارت عدلیه، ضمن تشکری از همکاری‌های همیشه‌گی بخش حاکمیت قانون نهاد جی آی زید با وزارت عدلیه؛ هدف اصلی این نشست را جمع آوری نظریات و پیشنهادات کارمندان ریاست‌های عدلیه و شرکای کاری آن‌ها به‌منظور طرح پیش‌نویس استراتیژی آینده وزارت عدلیه عنوان نمود.

سپس، آقاِی فلورین مشاور بخش حاکمیت قانون نهاد جی آی زید، گفت؛ پروژه حاکمیت قانون نهاد جی آی زید در چهار بخش که شامل همکاری با وزارت عدلیه در سطح مرکز و ریاست‌های عدلیه در سطح ولایات می باشد، فعالیت می‌کند. این نهاد دربخش‌های همکاری با پوهنتنون‌ها برای حمایت ازکلینیک‌های حقوقی، همکاری با وزارت‌های اموز زنان و ریاست‌های ولایتی آن، همکاری با انجمن مستقل وکلای مدافع و همکاری با وزارت معارف و حج و اوقاف جهت حمایت از مدارس رسمی فعالیت می‌کند. وی اضافه کرد که همکار اصلی بخش حاکمیت قانون نهاد جی آی زید؛ وزارت عدلیه و ریاست‌های ولایتی آن می‌باشد.

درهمین حال؛ آقای محمد امیر فایق کارمند نهاد جی آی زید بیان داشت؛ نهاد جی آید زید به عنوان تمویل کننده وزارت عدلیه مصمم است به منظور تدوین استراتیژی وزارت عدلیه نشست‌های مشورتی را در شش زون کشور به‌منظور دخیل سازی نظریات کارمندان ریاست‌های عدلیه و شرکای کاری آن‌ها در پیش‌نویس استراتیژی جدید وزارت عدلیه برگزار نماید. پس از ختم این نشست‌ها؛ کنفرانس ملی درسطح مرکز با اشتراک روسای عدلیه تمام ولایات کنفرانس دیگر با اشتراک نهادهای جامعه مدنی و ارگانهای عدلی و قضایی با همکاری حاکمیت قانون نهاد جی آی زید، در کابل برگزارگردد؛  سپس پیش‌نویس استراتیژی چدید؛ تدوین و در اوایل سال 1398 جهت منظوری به مقام رهبری وزارت عدلیه تقدیم می‌گردد.

همچنان درین نشست محترم ذبیح الله جواد ( مشاور پالیسی و استراتیژی وزارت عدلیه) خلاصه یافته‌های گزارش پژوهشی خویش‌را زیرعنوان: بررسی استراتیژی پنج ساله قانون وعدالت( 1393-1397) ارایه نمود.