اعلان تدارک (۹۲) قلم روغنیات، فلترباب و پرزه جات

وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد تدارک (۹۲) قلم روغنیات، فلترباب و پرزه جات را با شرکت تجارتی کامیار لمتید به قیمت مجموعی (2998716) دو ملیون و نوصد و نود هشت هزار و هفت صدو شانزده افغانی قرارداد نماید. شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی  (7) روز تقویمی به آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع کوچه سوم سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان شکایت خویش را درج نمایند درغیر آن حق شکایت را ندارند.