نشست مشورتی در رابطه به اهمیت و ضرورت تدوین پالیسی و استراتیژی در ادارات، برگزار گردید.

 17 اسد 1397

این نشست به ریاست رییس پالیسی و پلان وزارت عدلیه ج.ا.ا، و با اشتراک رؤسای مرکزی این وزارت، در پیوند به اهمیت و ضرورت تدوین پالیسی و استراتیژی در ادارات، برگزار گردید. 

در این نشست موضوعات چون: جایگاه پالیسی و استراتیژی در نظام حقوقی افغانستان، پیشینه تاریخی پالیسی و استراتیژی، مفهوم پالیسی و استراتیژی، موارد لازم جهت طرح و انکشاف پالیسی و تدوین استراتیژی در یک اداره، تعریف مشخص از پالیسی و استراتیژی، فرق بین پالیسی و استراتیژی، شباهت‌ها بین پالیسی و استراتیژی و نقش کلیدی پالیسی‌ها و استراتیژی‌های دولت، مورد بحث قرار گرفت و اشتراک کنندگان نظریات شانرا پیرامون موضوعات مطرح شده بیان کردند.

هدف این نشست را رسیدن به یک تعریف واحد از پالیسی و استراتیژی و در نظر گرفتن موارد لازم در تدوین آن، تشکیل می داد.