برنامه آموزشی "رهبری توسط زنان" در وزارت عدلیه برگزار گردید.

14-16 اسد 1397

آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به ادامه فعالیت‌های قبلی خویش در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان اناث  این وزارت، اینک بار دیگر با هماهنگی ریاست منابع بشری و همکاری مالی  و تخنکی دفتر JSSP  برنامه آموزشی سه روزه را زیر  عنوان "رهبری توسط زنان" برای 20  تن از کارمندان اناث، در تالار این وزارت برگزار کرد.

در این برنامه، موضوعات چون: (رهبریت چیست؟ و رهبر چی کسی است؟، تفکیک رهبری از مدیریت، نقش جندر در رهبری، توضیح مخففات حروف رهبری، قاعده یا اصل چیست؟، اصول رهبری و رهبری اصل محور) ارایه گردید. این برنامه با توزیع تصدیقنامه‌ها به اشتراک کنندگان، خاتمه یافت.