دکتر ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از بخش‌های مختلف ریاست انسجام، بررسی و ثبت اجزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معاملات دیروز بازدید نمود

دکتر ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از بخش‌های مختلف ریاست انسجام، بررسی و ثبت اجزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معاملات دیروز بازدید نمود. وی در این دیدار، روند کار و چگونگی رفتار کارمندان با مراجعین را ارزیابی نمود. همچنان، به مشکلات و پیشنهادهای کارمندان این بخش گوش فراداده و اضافه نمود که در راستای رسیده گی به آن، تدابیر لازم را اتخاذ میِ‌نمایند.