اطلاعیۀ وزارت عدلیه!

شهروندان گرامی! اکنون می‌توانید ترجمۀ اسناد رسمی (تذکره، نکاح خط، اسناد تحصیلی و سایر وثایق و اسناد) خویش را به گونۀ رایگان تصدیق نمایید. پس از این، به منظور تصدیق نمودن ترجمۀ اسناد رسمی خویش به غرفه وزارت عدلیه، بخش آسان خدمت (One Stop Shop) واقع در چمن حضوری شهر کابل مراجعه نمایید.