معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با رییس پروگرام ساحوی سازمان بین المللی انکشاف حقوق(IDLO)، ملاقات تعارفی نمود

10 اسد 1397

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا با کولین واز، رییس پروگرام ساحوی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) و هیئت همراه‌شان در دفتر کارش ملاقات تعارفی نمود.

آقای کولین واز، از همکاری‌های سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) با وزارت عدلیه یاد نموده گفت که این نهاد با ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه در قسمت برگزاری برنامه‌های آموزشی کود جزا، ارتقای نصاب و مواد آموزشی، ارتقای ظرفیت مساعدین حقوقی و وکلای مدافع، همکاری دارد.

آقای کولین، ارتقای ظرفیت وکلای مدافع و مساعدین حقوقی را نهایت مهم و ضروری دانسته گفت که فعلاً پنج برنامه آموزشی زیر کار است. وی بر ادامه همکاری‌های‌شان با این وزارت وعده نمود.  

معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از همکاری‌های سازمان بین المللی انکشاف حقوق(IDLO) با وزارت عدلیه ابراز سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاری‌های بیشترشان با این وزارت گردید.