معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با افسر عدلی و قضایی بخش حاکمیت قانون یوناما ملاقات تعارفی نمود.

10 اسد 1397

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا با میکائیل لکنر، افسر عدلی و قضایی بخش حاکمیت قانون یوناما، در دفتر کارش ملاقات تعارفی نمود.

آقای لکنر از همکاری‌های قبلی یوناما با وزارت عدلیه یاد نموده گفت که این نهاد با ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه همکاری دارد. وی افزود که سال آینده در راستای محو فساد نیز برنامه‌های را روی دست خواهند گرفت. وی بر ادامه همکاری‌های‌شان با این وزارت وعده نمود.

معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از همکاری‌های یوناما با وزارت عدلیه ابراز سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاری‌های بیشترشان با این وزارت گردید.