برنامۀ آموزشی آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، در وزارت عدلیه برگزار گردید.

8 اسد 1397

ریاست منابع بشری در تفاهم با آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، نخستین دور برنامۀ آگاهی دهی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را برای 20 تن از کارمندان این وزارت، برگزار کرد.  به اساس این قانون، آگاهی دهی افراد یکی از وظایف وزارت عدلیه شمرده می‌شود.