از روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان، در وزارت عدلیه بزرگداشت شد.

8 اسد 1397

در محفلی که به همین مناسبت از سوی کمیسیون مبارزه علیه قاچاق انسان در وزارت عدلیه برگزار گردیده بود، نایف ریاضت رییس ارتباط خارجه وزارت عدلیه و رییس کمیتۀ تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان، معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان ادارات ذیربط اشتراک نموده بودند.

نایف ریاضت رییس ارتباط خارجه وزارت عدلیه و رییس کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان، از دست آوردهای کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان یاد نموده افزود که قاچاق انسان پس از قاچاق مواد مخدر دومین منبع تمویل تروریزم بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. وی اضافه کرد که قربانیان قاچاق انسان را قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنان، اطفال و نوجوانان تشکیل میدهد و افغانستان در عرصه قاچاق انسان به عنوان کشور مبداء، ترانزیت و مقصد به شمار می رود.

آقای ریاضت گفت که به اساس راپور وزارت امور خارجه آمریکا که هر سال، یک‌بار به نشر می‌رسد، افغانستان در سال 2016  در ردۀ دوم نظارت قرار داشت اما با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شد، در سال 2017 به ردۀ دوم بدون نظارت ارتقاء نموده است.

مهری خدا سبار معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز پیرامون موضوع صحبت نموده گفت که افغانستان 4.5 میلیون پناهنده در کشورهای خارجی داشته و در حدود 1.2 میلیون بیجا شده داخلی دارد. وی اضافه نمود که امسال در حدود 400 هزار نفر دو باره به کشور عودت نموده اند.

در ادامه خالد ایثار نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و قاری محمد فهیم ساجد پیرامون کرامت انسان از منظر حقوق بشر و دین مقدس اسلام صحبت نموده و جرم قاچاق انسان را نقض سریع کرامت انسانی و خلاف شریعت اسلام بیان نمودند.