برنامه آگاهی دهی راجع به محیط زیست در وزارت عدلیه بر گزار گردید.

 2 اسد 1397

آمریت جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به ادامه فعالیت‌های قبلی خویش در زمینه‌ی آگاهی دهی زنان کارمند، اینک بار دیگر به همکاری اداره محترم حفاظت محیط زیست برنامۀ آگاهی دهی نقش زنان در حفاظت محیط زیست را برای (30) تن از کارمندان اناث این وزارت برگزار کرد.

در این برنامه موضوعات چون ( محیط زیست، انواع محیط زیست، نقش زنان در حفاظت محیط زیست از بعد دینی، اجتماعی و اقتصادی، نقش زنان در صرفه جویی و حفظ محیط زیست، نقش زن در کاهش مصرف آب و برق...) ارائه گردید.