برگزاری برنامۀ آگاهی دهی حقوقی در لیسه عالی ذکور نازو انا

10-11 سرطان 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامه آگاهی دهی حقوقی را برای شاگردان صنف دوازدهم لیسه عالی ذکور نازو انا شهر کابل برگزار کرد.

در این برنامه روی موضوعات چون: محو خشونت علیه زنان، حقوق مظنون و متهم، حقوق اساسی و وجایب اتباع، حق آزادی بیان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق حیات و هم‌چنان روی موضوع  اضرار مواد پلاستیکی بحث صورت گرفته و به تفصیل معلومات  ارائه گردید.

در ضمن، یک تعداد اوراق تبلیغاتی از قبیل بروشورهای حقوقی تحت عنوان اجراآت پولیس، حقوق مظنون و متهم، ولایت، وصایت و قیمومیت، جرایم و مجازات، شماره 188 (مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه) و تقویم سال برای اشتراک کنندگان توزیع گردید.

هدف از آموزش همچو برنامه‌های آگاهی‌دهی حقوقی، بلند بردن سطح دانش شاگردان و هم‌چنان آشنایی آنها به یک سری قوانین نافذه کشور می‌باشد.

در اخیر مدیر لیسه عالی ذکور نازو انا از برگزاری همچو برنامه‌ها اظهار سپاس و قدردانی نموده، خواهان تکرار چنین برنامه‌ها در آینده گردید.