نشستی به منظور معرفی با اعضای شبکه مبارزه با قاچاق انسان در سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان برگزار گردید

20 جوزا 1397

این نشست به ریاست نایف ریاضت، رییس ارتباط خارجه و مسوول سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در وزارت عدلیه ج.ا.ا، برگزار گردید. اشتراک کنندگان پیرامون فعالیت‌های وسیع غرض جلوگیری از پدیده شوم قاچاق انسان بحث و گفت‌وگو نمودند.

محمدحسن سلیمی عضو مسلکی حقوق بشر و مسوول سکرتریت کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان در مورد ادامه فعالیت‌های شبکه مبارزه با قاچاق انسان، جلب دونرها و همخوان سازی پلان مبارزه با قاچاق انسان با وضعیت فعلی کشور معلومات ارایه نمود.

شبکه مبارزه با قاچاق انسان که بیشتر از 25 نهاد جامعه مدنی عضویت آن را دارد، زیر عنوان ANCTIP  به تازگی ایجاد گردیده است.