اعلان تدارک (۹۲) قلم روغنیات، فلترباب و پرزه جات

وزارت عدلیه جهت تدارک 92 قلم روغنیات، فلترباب و پرزه جات در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تمامی داوطلبان واجد شرایط تقاضا بعمل میاورد که در جلسه آفرگشایی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به یکی از لسان های ملی که در مقابل 500 افغانی بدست میاورند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی آفرهای خویش را ارائه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب الاجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین آفر (150000) یک صدو پنجاه هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها باشد.