نشست کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار گردید

15 جوزا 1397

این نشست به ریاست نایف ریاضت سرپرست ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه ج.ا.ا، و رییس کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و با اشتراک نمایندگان ادارات عضوی این کمیسیون به منظور معرفی دیتابیس آنلاین مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران جهت غنی سازی هرچه بیشتر آن راه اندازی شده بود.

نایف ریاضت سرپرست ریاست ارتباط خارجه، دیتابیس آنلاین مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را در امر مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مهم خوانده و از اشتراک کنندگان خواست که نظریات و پیشنهادات شان را جهت غنی شدن هرچه بیشتر این دیتابیس مطرح نمایند.

در این نشست، دیتابیس آنلاین مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به معرفی گرفته شد و اشتراک کنندگان نظریات شان را جهت غنی شدن هرچه بیشتر آن مطرح نمودند. این دیتابیس به همکاری دفتر IOM تهیه گردیده و قرار است معلومات مربوط به قاچاقبران و قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اقدامات انجام شده در این زمینه، ثبت آن گردد.

در اخیر به حسن سلیمی عضو مسلکی حقوق بشر و مسوول سکرتریت کمیته تخنیکی وظیفه سپرده شد تا یک یک نفر نماینده از ده کمیسیون ولایتی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و نمایندگان عضوی کمیته تخنیکی دعوت نماید تا در برنامه آموزشی دیتابیس آنلاین شرکت نمایند.