برگزاری برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی در لیسه عالی رابیا

2 ثور 1397

ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی‌دهی حقوقی را برای 170 تن از شاگردان صنوف دوازدهم لیسه عالی نسوان رابیا، واقع ناحیه چهارم شهر کابل، برگزار نمود.

در این برنامه موضوعات چون: منع خشونت علیه زن، حقوق اساسی و وجایب اتباع، حق دسترسی به مساعدت‌های حقوقی و موارد مهم  دیگر مورد بحث و آموزش قرار گرفت. همچنان یک مقدار مواد تبلیغاتی از قبیل قانون اساسی، کتابچۀ یادداشت که حاوی مواد قانونی می‌باشد، به این لیسه تسلیم داده شد. هدف از تطبیق همچو برنامه‌ها بلند بردن سطح آگاهی حقوقی شاگردان و آشنایی آنها به قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.