تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت عدلیه و بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان (ILF-A) امضا گردید

26 ثور 1397

این تفاهمنامه از سوی محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا با محمد نبی وقار، رییس عمومی بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان (ILF-A)، به منظور بهبود فعالیت‌های مرکز مشوره دهی حقوقی تلفونی در وزارت عدلیه و پرداخت معاشات کارمندان این بخش امضاء گردید.  

به اساس این تفاهمنامه، بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان (ILF-A)، معاشات ماهانه کارمندان مسلکی مرکز مشوره دهی حقوقی تلفونی ریاست مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه را به مدت 9 ماه پرداخت می‌نماید.

بنیاد بین‌المللی حقوقی افغانستان (ILF-A) از سال 1382 تا اکنون جهت ارایه مساعدت‌های حقوقی در قضایای جزایی برای مظنونین و متهمین بی بضاعت در مرکز و برخی ولایات کشور فعالیت می‌نماید. این بنیاد، برای سرعت و توسعه برنامه مساعدت‌های حقوقی، اکنون در نظر دارد که مرکز مشوره دهی حقوقی تلفونی را به طور اختصاصی در ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه به اساس توافق دو طرف بهبود بخشد.