دیتابیس سیستم مساعدت‌های حقوقی افتتاح گردید.

سه شنبه، 25 ثور 1397. کابل، افغانستان

این دیتابیس از سوی وزارت عدلیه و سازمان انکشاف بین المللی حقوق (IDLO) با اشتراک انجمن مستقل وکلای مدافع، مؤسسه یو.ان.دی.پی. بنیاد آسیا، نماینده گان ادارات لوی سارنوالی و ستره محکمه امروز در هتل پارک استار افتتاح گردید.

محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه در مراسم افتتاح این سیستم گفت: این سیستم به ما کمک می‌کند تا تعداد وکلای مدافع، قضایا و نوعیت آن را دانسته و به نحوی یک ارزیابی واضح از سیستم خدمات حقوقی در افغانستان داشته باشیم. وی اضافه نمود که وجیبه دینی و اسلامی ماست تا وکلای مدافع ما از حقوق حقه مظلومان و مستضعفان دفاع نمایند.

این دیتابیس در برگیرنده مساعدین حقوقی وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکلای مدافع و هشت موسسه‌ی که خدمات حقوقی رایگان را برای مظنونین و متهمین بی بضاعت ارایه می‌نمایند، می‌باشد.

همچنان در این نشست، خانم دینا باون رییس پروژه حمایت از دسترسی به عدالت مؤسسه انکشاف بین المللی حقوق در افغانستان گفت: دیتابیس مساعدت‌های حقوقی در افغانستان یک سیستم مهم و دوامدار در راستای ارایه خدمات حقوقی خواهد بود.

این دیتابیس به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی فعال بوده و توانایی درج قضایای جزایی، مدنی، مشوره دهی حقوقی و حمایت از متضرر را دارا است.

روح الله قاری زاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که در این کنفرانس صحبت می‌کرد، افتتاح این دیتابیس را مهم دانسته و گفت: هماهنگی میان ادارات حقوقی، جامعه مدنی و دولت، به دست آوری آمار و گزارش گیری دقیق توسط این سیستم، عدم توظیف وکلای مدافع از سوی چندین نهاد بالای یک قضیه به گونۀ هم‌زمان و نظارت و ارزیابی دقیق از ارایه خدمات حقوقی در کشور، از مزایای این دیتابیس است.

این در حالی است که در گذشته این سیستم وجود نداشت و با ایجاد آن، روند ثبت، رسیده گی و گزارش دهی از ارایه خدمات حقوقی در کشور، ساده و به گونۀ معیاری می‌شود.