قابل توجۀ هموطنان عزیز ونهادهای محترم جامعه مدنی!

قانون طرز طی مراحل، نشر  و انفاذ اسناد تقنینی  منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1246)سال 1395 بنابر ضرورت مبرم، در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی، مورد بازنگری قرار گرفت. اینک طرح بازنگری شده غرض ابراز نظر، نشر گردید، خواهشمندیم نظریات حقوقی و تخصصی خویش را غرض غنامندی هرچه بیشتر آن، اعتبار از تاریخ نشر، در ظرف (30) روز از هر طریق ممکن با انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی وزارت عدلیه، شریک ساخته ممنون سازید.

طرح بازنگری شده قانون طرز طی مراحل، نشر  و انفاذ اسناد تقنینی را از اینجا دریافت نموده میتوانید.