برنامۀ آگاهی دهی حقوقی، در لیسه عالی وزیرآباد برگزار گردید.

11ثور 1397

آگاهی دهندگان حقوقی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برای 55 تن از شاگردان صنوف دوازدهم و یازدهم لیسه عالی وزیر آباد، در ناحیه دهم شهرکابل آگاهی‌های حقوقی ارایه کردند.

در این برنامه، آگاهی دهندگان حقوقی ریاست‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا، را برای شاگردان معرفی نموده، موضوعات چون: مظنون، متهم، استنطاق، نظارت، توقیف و موارد مهم دیگر را برای شاگردان لیسه وزیرآباد شهر کابل، آگاهی دهی کردند.