برنامۀ آگاهی دهی حقوقی، در لیسه عالی وزیرآباد برگزار گردید. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

برنامۀ آگاهی دهی حقوقی، در لیسه عالی وزیرآباد برگزار گردید.

11ثور 1397

آگاهی دهندگان حقوقی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برای 55 تن از شاگردان صنوف دوازدهم و یازدهم لیسه عالی وزیر آباد، در ناحیه دهم شهرکابل آگاهی‌های حقوقی ارایه کردند.

در این برنامه، آگاهی دهندگان حقوقی ریاست‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا، را برای شاگردان معرفی نموده، موضوعات چون: مظنون، متهم، استنطاق، نظارت، توقیف و موارد مهم دیگر را برای شاگردان لیسه وزیرآباد شهر کابل، آگاهی دهی کردند.