اطلاعیۀ وزارت عدلیه

وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد تدارک 74 قلم قرطاسیه مطبوع وغیر مطبوع را با شرکت لوژستیکی کابورا که دفتر مرکزی آن واقع چهار راهی صدارت مقابل دروازه صدارت شهر کابل میباشد، به قیمت مجموعی (2869950) دوملیون هشت صدو شصت نه هزارو نه صدوپنجاه افغانی قرارداد نماید .شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به وزارت عدلیه واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان کوچه سوم شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.