برگزاری برنامۀ آموزشی آگاهی دهی جندر

آمریت جندر وزارت عدلیه ، دو دور  برنامه آگاهی دهی جندر را بتاریخ های 9 و 10 ثور سال 1397  برای (200) تن شاگردان مکتب لیسه ملکه ثریا به همکاری مالی GIZ  و همکاری تخنیکی JSSP برگزار کرد. که این برنامه حاوی موضوعات چون (تعریف جندر ،تساوی جندر ،انسان ازدیدگاه دین اسلام) بود.