اطلاعیه وزارت عدلیه

به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد روغنیات مقدار (80000) لیتر تیل پطرول و (60000) لیتر تیل دیزل را به قیمت مجموعی (6،566،000) شش میلیون و پنجصدو شصت و شش هزار افغانی با شرکت محترم تجارتی شایق علیمی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و  حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان کوچه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق  الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.