وزارت عدلیه از غصب بیش از ۲۶ هزار جریب زمین‌ دولتی دفاع نموده است

دوشنبه، 3 ثور 1397. کابل، افغانستان

از آغاز سال ۱۳۹۶ تا اکنون، از غصب بیش از ۲۶ هزار جریب زمین‌، ۳۶ باب دوکان، ۷ دربند حویلی، ۱ باب آپارتمان و تصرف بیش از ۱۷۱ میلیون افغانی، حدود ۱ یک میلیون دالر امریکایی، و ۱۳ هزار یورو، در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه روز دوشنبه سوم ثور سال روان که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزود: "پس از تلاش‌های وزارت عدلیه و ارایۀ دلایل مستند و قانونی از سوی اداره‌های دولتی، این زمین‌ها و اموال به اساس فیصلۀ نهایی محاکم، به نفع دولت فیصله شده است."

هم‌چنان، هزارها جریب زمین که توسط غاصبان در مرکز و ولایات غصب شده بود، پس از بررسی‌ها، به اساس قرار استردادی اعضای مسلکی اداره قضایای دولت، به ادارات مربوط تسلیم داده شد. از این میان، تنها در ولایت بلخ از غصب ۵۲ هزار و ۹۰۰ جریب زمین‌ دولتی به اساس قرار استرداد اعضای مسلکی این اداره، جلوگیری گردیده است.

سخنگوی وزارت عدلیه تأکید کرد: " اصلاحات گسترده در ارگان های عدلی وقضایی، متضمن ارایه خدمات عالی وعاری از فساد اداری به مردم می باشد و بنابر این، وزارت عدلیه پلان عمل بهبود اداره های قضایای دولت و حقوق را نهایی ساخته واکنون در حال تطبیق است."

به منظور جلوگیری از غصب زمین، رسیده گی دقیق، جدی به موقع و کشانیدن غاصبان آن به محکمه، پس از این به چنین قضایا از طریق محکمه اختصاصی جلوگیری از غصب زمین واملاک دولتی رسیده گی می شود. خوش‌بختانه با ایجاد این محکمه و افزایش تعداد څارنوالان دفاع از املاک عامه، روند رسیده گی به قضایای غصب زمین، بیشتر از پیش صورت می گیرد.

دستگاه عدلی و قضایی دسترسی مردم را به تأمین عدالت تضمین می کند و به همین منظور، دولت مصمم است تا از طریق ادارات عدلی و قضایی در مرکز و ولایات، غاصبین زمین، مفسدین وقانون شکنان را مورد پیگرد قرار بدهد.