700 جِلد کتاب و مجله از سوی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به اطفال مراکز اصلاح وزارت عدلیه، اهداء گردید.

دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، 700 جلد کتاب و مجله را به اطفالِ مراکز اصلاح و تربیت اطفال در یک مراسم رسمی اهداء نمود. وی همچنان وضعیت جوانان و فعالیت‌ها در این راستا را توضیح داده و یادآوری کرد که لازم است تا کمیتۀ جوانان مطابق استراتیژی ملی جوانان در وزارت عدلیه ایجاد گردد.
در این مراسم، سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، وضعیت اطفال در مراکز اصلاح را خوب توصیف نموده و از همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینۀ فراهم سازی کتاب به اطفال مراکز اصلاح، ابراز سپاس و امتنان نمود. معین اداری وزارت عدلیه توضیح داد که نیاز است تا در راستای تعلیم و تربیه و بلند بردن سطح فرهنگ اطفال متخلف از قانون، کار صورت بگیرد.
معین اداری وزارت عدلیه به ایجاد کمیتۀ جوانان در وزارت عدلیه تأکید نموده و اضافه کرد که تعداد جوانان در سطح رهبری و میانه وزارت عدلیه تا اندازه‌ی نسبت به پیش افزایش یافته است. وی همچنان در این مراسم تأکید کرد که لازم است تا به تعداد جوانان در وزارت عدلیه افزوده شود.
گفتنی است که مطابق قانون و توافق نامۀ 9 جانبه با ادارات، وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف به ارایه خدمات در راستای بلند بردن سطح فرهنگ اطفالِ متخلف از قانون در مراکز اصلاح است.