برنامۀ آگاهی دهی از حقوق اساسی و وجایب اتباع، در لیسه عالی حبیبیه برگزار گردید

در این برنامه، آگاهی دهندگان حقوقی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برای 350 تن از شاگردان صنف دوازدهم لیسه عالی حبیبیه، در بارۀ حقوق اساسی و وجایب اتباع آگاهی ارایه نمودند.