برگزاری برنامۀ آموزشی رهبری توسط زنان در وزارت عدلیه

واحد جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به همکاری تخنیکی و مالی برنامه حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) ، برنامۀ آموزشی سه روزه را زیر عنوان «رهبری توسط زنان» از تاریخ 19 الی 21 حمل 1397 برای 20 تن از کارمندان ذکور و اناث این وزارت، راه اندازی نمود.
در این برنامۀ آموزشی، موضوعات مهم و عمدۀ رهبری چون: مفاهیم رهبری، اصول رهبری، زنان و رهبری، مهارت‌های رهبری، مدیریت زمان، تیم‌سازی، تصمیم‌گیری و انگیزه دهی مورد بحث و آموزش قرار گرفت تا از طریق آن بسترهای عملی و زمینه‌های تطبیق آن فراهم گردد.