مراسم فراغت چهارمین دور برنامه کارآموزی و افتتاح دور پنجم این برنامه در وزارت عدلیه برگزار شد

مراسم فراغت چهارمین دور برنامه کارآموزی و افتتاح دور پنجم این برنامه در وزارت عدلیه، با حضور داشت سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت و برند میسر اشمیت رییس بخش حاکمیت قانون مؤسسۀ جی.آی.زید، برگزار شد.

برنامۀ کارآموزی به منظور افزایش تعداد کارمندان زن در این وزارت، حدود 3 سال پیش راه اندازی شد و الی اکنون ادامه دارد.

در دور پنجم این برنامه به تعداد 10 تن کارآموز که شامل فارغان پوهنځی‌های حقوق، شرعیات و اقتصاد پوهنتون‌های دولتی و خصوصی می‌باشند و 1 تن نرس از طبقه زنان جذب گردیده اند.

گفتنی است که در جریان 3 سال اخیر وزارت عدلیه توانسته به تعداد 34 تن کارآموز را در ولایات کابل و بلخ آموزش داده و فارغ دهد، از آن جمله 8 تن آنان در وزارت عدلیه استخدام گردیده اند.

در پایان این مراسم به گونۀ رسمی برای فارغان دور چهارم، تصدیق‌نامه‌های فراغت توزیع گردید.