برگزاری برنامۀ آگاهی عامه حقوقی درمورد حقوق اساسی ووجایب اتباع در ناحیه سیزدهم شهر کابل

13 حوت 1396

آمریت آگاهی عامۀ ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، برنامۀ آگاهی دهی در مورد حقوق اساسی و وجایب اتباع را برای موسفیدان و وکلای گذر ناحیه سیزدهم شهر کابل برگزار نمود. در این برنامه راجع به حقوق اساسی و بنیادی بشر و حقوق و آزادی‌های که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای اتباع در نظر گرفته شده، آگاهی داده شد و همچنان راجع به حاکمیت قانون و نقش آن در سعادت و رفاه جامعه، معلومات ارائه گردید.