اطلاعیۀ وزارت عدلیه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد طبع جریده رسمی بخش اسناد تقنینی بخش اعلانات تجارتی ماهنامه مجله عدالت و اخبار آگاهی حقوقی را به قیمت مجموعی مبلغ (3499200) سه میلیون چهارصدو نود و نو هزار و دوصد افغانی با شرکت مطبعه بهیر اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان کوچه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.