برگزاری برنامۀ آموزشی رهبری توسط زنان در وزارت عدلیه

واحد جندر وزارت عدلیه ج.ا.ا، به همکاری تخنیکی ومالی برنامه حمایت سکتور عدلی افغانستان(JSSP)، برنامۀ آموزشی چهار روزه را زیر عنوان «رهبری توسط زنان» برای 20 تن از کارمندان ذکور واناث این وزارت،راه اندازی نمود.

در این برنامۀ آموزشی، موضوعات مهم و عمدۀ رهبری چون: مفاهیم رهبری، اصول رهبری، زنان ورهبری، مهارت‌های رهبری، مدیریت زمان، تیم‌سازی، تصمیم‌گیری و انگیزه دهی مورد بحث وآموزش قرار گرفت تا از طریق آن بسترهای عملی و زمینه‌های تطبیق آن فراهم گردد.