برگزاری برنامه آگاهی عامه حقوقی درپرورشگاه

29 دلو 1396

آمریت آگاهی عامه حقوقی ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا،برنامه آگاهی دهی را دررابطه به حقوق اساسی ووجایب اتباع، درپرورشگاۀ تهیه مسکن شهرکابل برگزار نمود. در این برنامه راجع به تقسیم بندی اطفال مطابق مادۀ چهارم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و موارد لازم آگاهی داده شد.