اطلاعیه وزارت عدلیه

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در نظر دارد تا قرارداد تدارک مقدار 14000 کیلو گرام گاز مایع را جهت تسخین پخت و پز را با شرکت خدماتی لوژستیکی سیر ولی زاده واقع تهیه مسکنُ، مارکیت ملی، شهر کابل، به قیمت مجموعی (742000) هفت صدو چهل و دو هزار افغانی قرارداد نماید. شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل واقع بادام باغ ناحیه 17 شکایت خویش را درج نمایند در  غیر آن حق شکایت را ندارند.

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.