اطلاعیه وزارت عدلیه

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در نظر دارد تا قرارداد تدارک (8) قلم روغنیات وسایط نقلیه را با شرکت لوژستیکی کوهدامن کوهسار واقع پروان سوم شهر کابل، به قیمت مجموعی (659400) ششصدو پنجاه نوهزار چهار صد افغانی قرارداد نماید. شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشد از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل واقع بادام باغ ناحیه 17 شکایت خویش را درج نمایند در  غیر آن حق شکایت را ندارند.

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.