اطلاعیۀ وزارت عدلیه!

 

ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل در نظر دارد قرار داد تدارک  (19) قلم مواد اعاشوی را با شرکت تجارتی ندیم حبیبی که دفتر مرکزی آن واقع تهیه مسکن مقابل بلاک های نود فامیلی شهر کابل میباشد، به قیمت مجموعی (8311793) هشت ملیون سه صدو یازده هزار و هفت صد و نود و سه افغانی قرارداد نماید. شرکت های خصوصی و دولتی که در مورد ادعا داشته باشند از تاریخ نشر اعلان الی (7) روز تقویمی به ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل واقع بادام باغ ناحیه 17 شکایت خویش را درج نمایند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

البته این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.