اطلاعیۀ وزارت عدلیه!

 

وزارت عدلیه در نظرداشت تا قرارداد اعمار تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بدخشان را با شرکت عمران بهمن عقد قرارداد نماید از اینکه شرکت متذکره نتوانست تضمین حسن اجرا قرارداد یاد شده را حاضر سازد بناءً در نظر است تا قرارداد متذکره با شرکت دومی تحت نام شرکت ساختمانی تکنیکل بلدرز به مبلغ (48687617.3) چهل و هشت میلیون و ششصدو هشتادو هفت هزار و ششصدو هفده اعشاریه سه افغانی اعطا گردد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان  کوچه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنای عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.