متن سخنرانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور در کنفرانس مطبوعاتی توضیح وضعیت اطفال متخلف از قانون؛

ابتداء می خواهم از اینجا آغاز نمایم که اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به حجز از طریق ارگان های کشفی، سارنوالی و محاکم به مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه معرفی می شوند. البته که مراکز اصلاح  در سراسر کشور وجود دارد. مراکز اصلاح دارای دو بخش است، بخش  باز و بخش بسته. در بخش باز این مراکز، اطفالی نگهداری می شوند که مرتکب تخلف سنگین از قانون نباشند.در این بخش، اطفال از طرف روز نگهداری می شوند و از طرف شب به اساس ضمانت کتبی مبنی بر احضار همه روزۀ آنها، به اولیا و یا ممثل قانونی شان تسلیم داده می شوند. در بخش بسته این مراکز، اطفالی نگهداری می شوند که مرتکب تخلف سنگین باشند، این اطفال، شب و روز به منظور آموزش وتربیه مجدد نگهداری می شوند.

آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که 784 طفل متخلف از قانون درمراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برند. از این میان، 80تن از طبق اناث و 704 تن آن از طبقه ذکور اند.

به این ترتیب:

171 طفل مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند؛

150 طفل مظنون، متهم و یا محکوم به سرقت؛

123 طفل، مظنون، متهم و یا محکوم به قتل اند.

بیشترین این اطفال به ترتیب؛ 199 طفل در کابل، 98 طفل در هرات و 52 طفل در ننگرهار تحت اصلاح و تربیت قرار دارند.

به صور کل، از سال 1393 تاکنون 10 هزار و 699 طفل متخلف از قانون در معیاد های متفاوت زمانی، درمراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر کشور، پذیرفته شده اند. این اطفال در مراکز اصلاح تحت اصلاح و تربیت قرار گرفته اند. بربنیاد گزارش‌های ما، بیشترین تخلف این اطفال درسنین 16 و 17 بوده است.

خوش‌بختانه تعداد اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح نسبت به چهار سال پیش 20 درصد کاهش یافته است.

به صورت کل، ارایه خدمات تعلیمی، صحی، فرهنگی، امنیتی و آموزش حرفه، مطابق توافق نامه به همکاری وزارت های معارف، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، امور داخله و کار و امور اجتماعی صورت می گیرد. با توجه به امکانات و هماهنگی اداره ها، به وضعیت اطفال رسیده گی شده است و همچنان وزارت عدلیه کمیته‌ی را به منظور طرح و ترتیب استراتیژی ملی برای بهبود هر چه بیشتر وضعیت اطفال ایجاد نموده است. با آن هم تقاضای ما از ادارات مسوول این است تا به این اطفال توجه بیشتر نمایند.

تاکنون 10 باب تعمیر دولتی برای مراکز اصلاح، به شکل نسبتاً معیاری واستندرد اعمار گردیده است. این تعمیرها در ولایات های کابل، هرات، فراه، هلمند، وردک،قندهار، ننگرهار، بلخ، خوست و سمنگان اعمار شده است.  انشاءالله به زودی کار اعمار مراکز اصلاح سه ولایت بامیان، پکتیکا و بدخشان نیز به پایان می رسد. در سال پیش رو، برنامه ما این است تا مراکز اصلاح ولایت های پروان، غور، غزنی وارزگان و تخار را نیز اعمار نماییم.

خوش‌بختانه یک تعداد علمای جید به منظور تغییر افکار تخریب کارانه اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند، استخدام شده و در بسیاری از مراکز اصلاح، اطفال را تحت آموزش‌های دینی و اخلاقی قرار دادند.

در دوره کار ما، مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان به اجناس ووسایل مانند البسه، اعاشه، قرطاسیه، لوازم بهداشتی، وسایل آموزش حرفوی، ادویه جات، لباس‌های بهاری و زمستانی، چوب سوخت و سایر وسایل موردنیاز اطفال مجهز گردیدند.

این نخستین بار است که 11روان‌شانبه منظور ارایۀ خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از قانون، در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، ننگرهار، تخار، بلخ و نیمروز استخدام گردید. همچنان، سیستم مدیریت قضایا در سراسر این مراکز نیز ایجاد گردید. به منظور دسترسی بیشتر اطفال به حق تعلیم، با توجه امکانات در تمام مراکز اصلاح کتاب‌خانه ایجاد نمودیم. خوشبختانه این اطفال به وکیل مدافع و مساعدت های حقوق رایگان نیز دسترسی دارند. نکته مهم دیگر این که دربرخی از مراکز اصلاح، این اطفال به حرفه های خیاطی، گلدوزی، نجاری، مهره بافی و نقاشی نیز دسترسی دارند. در این زمینه توافق شده تا انشاءالله به زودی برنامه های تعلیمی، حرفوی و روانشناسی هر چه بهتر بهبود یابد. تلاش ما این است تا به منظور تقویت برنامه های حرفوی این اطفال، مواد خام صنایع دستی را تهیه نموده و پس از آن، نمایشگاه صنایع دستی اطفال مراکز اصلاح را در کابل و ولایات برگزار نماییم.

مطابق قانون، حجز طفل به عنوان آخرین راه اصلاح و تربیت طفل است. به همین دلیل، روی تطبیق پلان بدیل های حجز کار داریم تا تعداد اطفالی که در مراکز اصلاح نگهداری می شوند، کمتر شود.

ما همواره تاکید نموده ایم که نقش خانواده، اجتماع، پولیس ومحاکم اختصاصی اطفال در تطبیق بدیل های حجز اساسی ونهایت مؤثر است. پولیس می تواند با انجام یک سری اقدامات پیش‌‌گیرانه به شمول گشت زنی در محل های جرم زا، توصیهوهشدار، اطفال را متوجه اشتباهات شان نموده وزمینه های انجام جرم را کاهش دهد.

کارکنان مراکز اصلاح وتربیت اطفال مکلف اند با اطفال مظنون، متهم یا محکوم به حجز طوری برخورد مناسب نمایند که بعد از رهایی، ایشان به حیث شهروندان تابع قانون وارد جامعه گردند. نگهبانان هنگام اجرای وظیفه حق ندارند تا به داخل بخش های مراکز اصلاح، با خود سلاح حمل کنند مگر در حالات استثنایی .

اطمینان می دهم که شورای عالی مراکز اصلاحبه منظور انسجام وهماهنگی برنامه های کاری ادارات همکار با مراکز اصلاح، هرسه ماه، یک بار تشکیل جلسه می دهد. یک بار دیگر از اینجا تأکید می نمایم که اداره های عضو شورای عالی مراکز اصلاح مسوولیت دارند تا مطابق قانون وتوافقنامه، در بهبود وضعیت تعلیمی، صحی، روانی، حرفوی و فرهنگی این اطفال، سعی لازم نموده وهمکاری های شان را ادامه داده و شدت بخشند.