اطلاعیۀ وزارت عدلیه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت عدلیه در نظر دارد قرارداد انترنت را به قیمت مجموعی مبلغ (1659000) یک ملیون ششصدو پنجاه و نو هزار افغانی با شرکت ضحاک تکنالوژی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند. می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل به آمریت تدارکات واقع سرک پانزدهم وزیر محمد اکبرخان کوچه سوم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.