تطبیق برنامه آگاهی عامه حقوقی در پرورشگاه

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال درمورد تقسیم بندی اطفال درپرتو ماده چهارم چنین صراحت می‌دارد:

1- طفل: شخصی است كه سن هجده سالگی را تكميل نكرده باشد.

2- طفل غير مميز: شخصی است كه سن هفت سالگی را تكميل نكرده باشد.

3- طفل مميز: شخصی است كه سن  هفت سالگی را تكميل و دوازده سالگی را تكميل نكرده باشد.

4- طفل نوجوان: شخصی است كه سن دوازده  سالگی را تكميل و  هجده سالگی را تكميل نكرده باشد.

5- حجز: عبارت است  از تحديد آزادی طفل محكوم در مراكز اصلاح وتربيت اطفال.

6- حجز در منزل: عبارت است از مقيد نمودن طفل درخانه، محل خصوصی يا عمومی و يا در يكی از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی برای مدت معين.

7- ممثل قانونی: عبارت است از والدين، اوليا، اوصيأ، اقارب، قيم، وكيل  يا سرپرست قانونی طفل.)

تخلف:

تخلف و جرم، از واژه‌ هایی‌ست‌که تعاریف گوناگون دارد، و با توجه به عوامل مختلف تخلف تعبیر های متنوعی از آن، بیان گردیده است که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

به عقیده جرم شناسان، هرفعل یا ترک فعلی‌که برای اکثریت افراد دریک جامعه خطرناک باشد، جرم نامیده می‌شود. به نظر جامعه‌ شناسان هرفعلی‌که حالات قوی ومشخص وجدان جمعی را مورد تعرض قرار دهد، مجرمانه است. وازدیدگاه روانشناسان تخلف عبارت است ازفقر، برخی مشکلات و اوضاع نابهنجار خانوادگی، وراثت، و... که تعریف اخیرنیز برطبق همین عوامل تخلف صورت گرفته است.

این‌ها خلص موضوعات بود که روز سه شنبه 3 دلو سال روان توسط اعضای آمریت آگاهی عامه حقوقی وزارت عدلیه در پرورشگاه تهیه‌ مسکن واقع ناحیه هفدهم شهرکابل آگاهی داده شد و هم برای مسوُولین پرورشگاه مذکوریک مقدار قانون اساسی، قانون انتخابات وکتابچه یاداشت تسلیم داده شد.