تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول

وزارت عدلیه به مقدار (80000) هشتاد هزار لیتر تیل پطرول و مقدار (60000) شصت هزار لیتر تیل دیزل در سال مالی 1397 ضرورت دارد از تمامی داوطلبانی واجد شرایط تقاضا به عمل میاورد که در جلسه آفرگشایی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل 500 افغانی بدست میاورند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز تقویمی ارایه نمایند. حصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی میعاد ضرب العجل تسلیمی صورت می گیرد. تضمین مبلغ (300000) سه صد هزار افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی ضم آفرها باشد.