از غصب 6 هزار و 517 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 300 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون 533 هزار دالر،جلوگیری گردیده است.

شنبه 16جدی 1396

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به ‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند در سال مالی 1396، به موازی 6 هزار و 517 جریب و 165 بسوه و 25 بسواسه زمین، 4 هزار و 902 متر مربع زمین تجارتی، 34 هزار و 874 متر مربع زمین زراعتی، 21 باب دوکان، 10 دربند حویلی، 3 باب آپارتمان، (306287161) (سیصدوشش ملیون و دوصدوهشتاد و هفت هزار و یکصدوشصت ‌و یک) افغانی، (14533092) (چهارده ملیون وپنجصدوسی ‌و سه هزار و نود و دو) دالر آمریکایی، و 13 هزار یورو را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی و غصب قرار گرفته باشند، اسناد و مدارک خود را با نماینده ‌شان معرفی نمایند تا به‌ طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.